Tietosuoja

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi Kirsin Suklaat
Yhteystiedot:
Louhimokatu 20 A 8
13130 Hämeenlinna
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsin Suklaat, Kirsi Hyytiäinen
Louhimokatu 20 A 8
13130 Hämeenlinna
040 522 03 76
chocokirsi@gmail.com
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Kirsin Suklaat, Kirsi Hyytiäinen
Louhimokatu 20 A 8
13130 Hämeenlinna
040 522 03 76
chocokirsi@gmail.com
2. Rekisteröidyt
Rekisterissä ovat asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
● Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
● Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
● asiakassuhteen hoitaminen
● palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
● nimi
● osoite
● sähköposti
● puhelinnumero
Asiakastiedot
● tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Kirsin Suklaat, Kirsi Hyytiäinen
Louhimokatu 20 A 8
13130 Hämeenlinna
040 522 03 76
chocokirsi@gmail.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen
määräajan umpeutumista.

Tietosuojaseloste

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
● asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
● asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kirsin Suklaat -yrityksen ulkopuolelle.
8. Käsittelyn kesto
● Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
● Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Scroll to Top